Simple record

dc.contributor.advisorGanzarain Epelde, Jaione
dc.contributor.advisorAzcarate Olaran, Ander
dc.contributor.authorLizarralde Dorronsoro, Rafael
dc.date.accessioned2021-11-10T18:52:57Z
dc.date.available2021-11-10T18:52:57Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2021-01-08
dc.identifier.otherhttps://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=166398en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11984/5421
dc.description.abstractIn today's industrial and social environment, the relevance of technology and R+D+i activities is considered key for the competitiveness and sustainability of companies, both in the developed economies and in developing economies. In the Manufacturing sector, particularly in Europe, this commitment towards an innovation based on research and technological differentiation has no doubts at any stage, from public administrations to industrial companies. In this scenario, the decision on the technological bets to be carried out is of crucial importance in the management of any entity whose activity is linked to technology. Public institutions in their support programs and their investments in infrastructure, academic entities, research and transfer entities, companies and support and promotion entities, all observe with special attention the technological trends and pay particular attention to their technology bets. In the case of technological centers, their central position in the technology development chain, which involves them in research, development and transfer and exploitation activities, in recent years a special effort is being made to optimize scientific and technological excellence and, in particular, in achieving results that, transferred to the industry, materialize in an economic and social benefit. Therefore, the correct selection of technological bets is particularly critical, to minimize a dispersion in efforts and to increase the efficiency of the activity in its service to the industry and the society. This research project proposes the development of a model to assist a technological center in its process of evaluating and selecting the technologies to be adopted and developed by the center. It proposes a model that can be integrated into its strategic reflection processes and moreover, by its agility of use, in specific processes of evaluation of one or more technologies of potential interest. The developed model incorporates a comprehensive vision of the scenario of action of a technological center, supporting the analysis of a technology in the characteristics of the technology itself, as well as in the adaptation to the characteristics of the center and also the vision of the potential customers of the center and the market, destination and final objective of the strategic and technological commitment of a center. Research has focused on the Manufacturing sector, because of the relevance of the sector in the development of the European economy and, in particular, the Basque economy. In addition, the Manufacturing sector, because of its technological maturity, requires a special effort in the identification and selection of new technological bets as it also suffers from significant competition from developing countries, increasingly technologically trained. The Manufacturing scenario in which research has been focused does not affect its basic approach and the concept of the model but provides particular factors of the sector. The model has been tested on technologies in the sector, in its application to two case studies on manufacturing technologies. The overall vision of the scenario of action and the agility of configuration and usability of the model have been two aspects that have been considered fundamental in its development. Achieving these objectives allows to visualize the applicability of the model in other environments, such as university research entities, companies with departments, R&D centers or units and even official bodies in the analysis of their R+D+i ecosystems.en
dc.description.abstractEgungo industria- eta gizarte-ingurunean, teknologiaren eta I+G+b jardueren garrantzia funtsezkoa da enpresen lehiakortasunerako eta iraunkortasunerako, bai ekonomia garatuenetan, bai garapen bidean dauden ekonomietan. Manufacturing sektorean, Europan bereziki, ikerketa eta bereizketa teknologikotik abiatutako berrikuntzaren aldeko apustu horrek ez du inolako zalantzarik administrazio publikoetan eta enpresetan. Egoera horretan, egin beharreko apustu teknologikoei buruzko erabakiak berebiziko garrantzia du teknologiarekin lotutako jarduera duen edozein erakunderen kudeaketan. Erakunde publikoek, garapenerako laguntza-programetan eta azpiegituretan egiten dituzten inbertsioetan, erakunde akademikoetan, ikerketa- eta transferentzia-erakundeetan, eta laguntza- eta sustapen-enpresa eta -erakundeetan, arreta berezia jartzen diete joera teknologikoei eta arreta berezia jartzen diete beren apustuei. Zentro teknologikoetan, teknologiaren garapen-katean duten posizio nagusia, ikerketan, garapenean eta transferentzian eta ustiapenean inplikatzen dituena, azken urteotan ahalegin berezia egiten ari da bikaintasun zientifiko-teknologikoan aurrera egiteko eta, bereziki, enpresari transferituta, onura ekonomiko eta sozial batean gauzatuko diren emaitzak lortzeko. Horregatik, bereziki kritikoa da apustu teknologikoak behar bezala hautatzea, ahaleginak ahalik eta gutxien sakabanatzeko eta enpresari eta gizarteari zerbitzua ematean jardueraren eraginkortasuna areagotzeko. Ikerketa-proiektu honek eredu bat garatzea planteatzen du, zentro teknologiko bati zentroak hartu eta garatu beharreko teknologiak ebaluatzeko eta hautatzeko prozesuan laguntzeko. Bere hausnarketa estrategikoko prozesuetan integratu ahal izango den eredu bat planteatzen da, baita, bere erabilera-arintasunagatik, balizko intereseko teknologia bat edo batzuk ebaluatzeko prozesu puntualetan ere. Garatutako ereduak teknologia-zentro baten jarduera-egoeraren ikuspegi integrala jasotzen du, teknologiaren beraren ezaugarrietan nahiz zentroaren ezaugarrietara egokitzean oinarrituz, bai eta zentroko eta merkatuko bezero potentzialen ikuspegia, helmuga eta zentro baten apustu estrategiko eta teknologikoaren azken helburua ere. Manufacturing sektorean zentratu da ikerketa, sektoreak Europako ekonomiaren garapenean duen garrantziagatik eta, bereziki, euskal ekonomiaren garapenean. Gainera, Manufacturing sektorearen heldutasun teknologikoa dela-eta, ahalegin berezia egin behar da apustu teknologiko berriak identifikatzeko eta hautatzeko; izan ere, garapen bidean dauden herrialdeen lehia handia du, gero eta gaitasun teknologiko handiagoa baitute. Ikerketaren ardatz den Manufacturing agertokiak ez du ikerketa baldintzatzen bere oinarrizko planteamenduan eta ereduaren kontzeptuan; aitzitik, sektoreko faktore bereziak ematen ditu, eta sektoreko teknologiei dagokienez, eredua praktikan jarri da, fabrikazio-teknologiei buruzko bi azterketa-kasutan aplikatzeko. Jarduteko egoeraren ikuspegi orokorra eta ereduaren konfigurazioaren eta erabilgarritasunaren arintasuna funtsezkotzat jo dira haren garapenean. Helburu horiek lortzeak aukera ematen du eredua beste ingurune batzuetan aplikatzeko aukera ikusteko, hala nola, unibertsitateko ikerketa-erakundeetan, I+G arloko sailak, zentroak edo unitateak dituzten enpresetan eta I+G+b ekosistemen azterketan erakunde ofizialetan.eu
dc.description.abstractEn el entorno industrial y social actual la importancia de la tecnología y las actividades de I+D+i se consideran clave para la competitividad y sostenibilidad de las empresas, tanto en las economías más desarrolladas como en las economías en desarrollo. En el sector del Manufacturing, en particular en Europa, esta apuesta por la innovación a partir de la investigación y la diferenciación tecnológica no alberga dudas en ningún estadio, desde las administraciones públicas a las empresas. En este escenario, la decisión sobre las apuestas tecnológicas a llevar a cabo tiene una importancia capital en la gestión de cualquier entidad cuya actividad esté vinculada a la tecnología. Instituciones públicas en sus programas de apoyo al desarrollo y sus inversiones en infraestructuras, entidades académicas, entidades de investigación y transferencia, empresas y entidades de apoyo y promoción, todos observan con especial atención las tendencias tecnológicas y ponen una atención particular a sus apuestas. En el caso de los centros tecnológicos, su posición central en la cadena de desarrollo de la tecnología, que los involucra en la investigación, el desarrollo y la transferencia y explotación, en los últimos años se está haciendo un esfuerzo especial por avanzar en la excelencia científico-tecnológica y, especialmente, en la consecución de resultados que, transferido a la empresa, se materialicen en un beneficio económico y social. Por ello, es especialmente crítica la correcta selección de las apuestas tecnológicas, para minimizar una dispersión en los esfuerzos e incrementar la eficiencia de la actividad en su servicio a la empresa y la sociedad. Este proyecto de investigación plantea el desarrollo de un modelo para ayudar a un centro tecnológico en su proceso de evaluación y selección de las tecnologías a adoptar y desarrollar por parte del centro. Se plantea un modelo que pueda ser integrado en sus procesos de reflexión estratégica y también, por su agilidad de uso, en procesos puntuales de evaluación de una o varias tecnologías de potencial interés. El modelo desarrollado incorpora una visión integral del escenario de actuación de un centro tecnológico, apoyando el análisis de una tecnología tanto en las características de la propia tecnología, como en la adecuación a las características del centro y también la visión de los potenciales clientes del centro y del mercado, destino y objetivo final de la apuesta estratégica y tecnológica de un centro. La investigación se ha centrado en el sector del Manufacturing, por la importancia que el sector tiene en el desarrollo de la economía europea y, en particular de la economía vasca. Además, el sector del Manufacturing, por su madurez tecnológica, requiere de un especial esfuerzo en la identificación y selección de nuevas apuestas tecnológicas ya que sufre además una relevante competencia de países en desarrollo, cada vez más capacitados tecnológicamente. El escenario del Manufacturing en el que se centra la investigación no condiciona la misma en su planteamiento básico y en el concepto del modelo, sino que proporciona factores particulares del sector y sobre tecnologías del sector se ha puesto en práctica el modelo, en su aplicación a dos casos de estudio sobre tecnologías de fabricación. La visión global del escenario de actuación y la agilidad de configuración y usabilidad del modelo han sido dos aspectos que se han considerado fundamentales en su desarrollo. La consecución de estos objetivos permite visualizar la aplicabilidad del modelo en otros entornos, como entidades de investigación universitarias, empresas con departamentos, centros o unidades de I+D e incluso organismos oficiales en el análisis de sus ecosistemas de I+D+i.es
dc.format.extent282 p.en
dc.language.isospaen
dc.publisherMondragon Unibertsitatea. Goi Eskola Politeknikoaen
dc.subjectProcesos tecnológicoses
dc.subjecttecnologia industriales
dc.subjectIngeniería y tecnología mecánicases
dc.subjectorganización y gestión de empresases
dc.titleModelo de evaluación y selección de nuevas tecnologías en un centro tecnológico de manufacturinges
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
local.contributor.departmentDepartamento de Mecánica y Producción Industriales
local.description.responsabilityPresidencia: Antonio Hidalgo Nuchera (Universidad Politécnica de Madrid); Vocalía: Unai Elorza Iñurritegui (Mondragon Unibertsitatea); Vocalía: Jesús Cuadrado Rojo (UPV/EHU); Vocalía: Eduardo Roji Chandro (UPV/EHU); Secretaría: Juan Ignacio Igartua López (Mondragon Unibertsitatea)es
oaire.format.mimetypeapplication/pdf
oaire.file$DSPACE\assetstore


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Simple record