Simple record

dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.contributor.advisorApaolaza Pérez de Eulate, Unai
dc.contributor.advisorMediavilla Guisasola, Miguel
dc.contributor.authorLizarralde Aiastui, Aitor
dc.date.accessioned2020-07-24T12:59:35Z
dc.date.available2020-07-24T12:59:35Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-07-13
dc.identifier.otherhttps://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=159441en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11984/1805
dc.description.abstractDrum-buffer-rope (DBR) is a key element of Goldratt’s theory of constraints (TOC) in which the launch of production orders into the system is controlled according to the schedule of the system’s bottleneck. The existing literature has discussed the validity of TOC-DBR as a production planning and control system in make-to-order (MTO) environments, but most studies have taken an analytical approach; real-world empirical cases are scarce. In fact, the literature has recognised that any implementation of production planning and control systems in MTO environments is complex to manage, and this could also be the main cause of the lack of studies on this subject. Additionally, a literature review showed a lack of understanding regarding selecting and exploiting the bottleneck (a crucial part of DBR) in these MTO manufacturing contexts. Therefore, the researcher aimed to provide the following novel guidelines for MTO environments: 1) How to select the bottleneck: The research provided a set of four criteria inspired by the resource-based view and Barney’s VRIO concept. 2) How to exploit the bottleneck: Three operative sub-steps to exploit the bottleneck were included; these were partly inspired by a strategic perspective based on the practice-based view. The selection and exploitation of the bottleneck was included in a systematic decision-making process that enabled the operationalisation of the first two steps of Goldratt’s DBR. This systematic process was developed and tested on four real-world cases using action research (as well as some aspects of constructive research). Given the practical origin of this research, action research was an appropriate methodology since it enabled contributions to academic research while solving real-world problems. The research provided several theoretical contributions (e.g., how to select and exploit the bottleneck in MTO environments) as well as practical contributions (i.e., a systematic process for operationalising the first two steps of TOC-DBR and determining how the company performance could be impacted). Additional (non-expected) contributions also emerged from the research. Among others, a key contribution was related to the different management required by the two types of MTO environments, as follows: • Repeat-business customizers (medium product variety and medium volume production): The research showed that exploiting the bottleneck could be a source of better performance; these findings aligned with the practice-based view. • Versatile manufacturing companies (high product variety and low volume production): The research showed that approaches based on the resource-based view and practice-based view could improve firms’ performance. The practice-based view applied to the exploitation of the bottleneck, while the selection of the bottleneck could be determined using the resource-based view’s VRIO concept (especially concerning resources that were rare and inimitable).en
dc.description.abstractDrum-buffer-rope (DBR) Goldratten murrizketen teoriaren (Theory of Constraints-TOC) funtsezko elementu bat da. DBR-ren arabera, botila-lepoaren programak kontrolatzen du ekoizpen-aginduak abiaraztea. Egungo literaturan jadanik aztertuta dago TOC-DBRren baliotasuna eskaeraren araberako testuinguruetan (Make to Order-MTO), hau da, ekoizpen ingurunea planifikatzeko eta kontrolatzeko sistema gisa balio ote duen. Egindako azterketa gehienek, ordea, ikuspegi analitikoa hartu dute, mundu errealeko kasu enpiriko gutxi daudelarik. Are gehiago, literaturak onartu du MTO inguruneetan ekoizpena planifikatzeko eta kontrolatzeko sistemak ezartzea zaila dela, eta hori izan liteke, hain zuzen, azterketa enpirikorik ez egotearen arrazoi nagusia. Bestalde, MTO inguruneen gainean egindako literaturaren berrikuspenak erakutsi du botila-lepoaren hautaketa eta ustiapenari buruz nahikoa ikerketarik ez dagoela, hori DBR kudeaketaren funtsezko zati bat izanik. Beraz, ikertzaileak MTO inguruneetarako jarraibide berri hauek ematea izan du helburu: 1) Botila-lepoa nola aukeratu: ikerketak lau irizpide eman ditu botila-lepoa aukeratzeko. Irizpide horiek baliabideetan oinarritutako ikuspegiarekin (Resource Based View-RBV) bat datoz, eta bereziki Barneyren VRIO kontzeptuarekin. 2) Botila-lepoa nola ustiatu: botila-lepoa ustiatzeko hiru urrats operatibo garatu dira, praktikan oinarritutako ikuspegi estrategikoan finkaturik (Practice Based View-PBV). Lanaren emaitza botila-lepoaren aukeraketa eta ustiapena gauzatzeko prozesu sistematiko bat da. Goldratten DBR metodoaren lehen bi urratsak operazionalizatzea ahalbidetzen du prozesu horrek, eta lau kasu errealen bitartez garatu eta probatu da, ekintza bidezko ikerketa (Action Research-AR) eta ikerketa konstruktiboaren alderdi batzuk baliatuz. AR metodologiak mundu errealeko arazoak konpontzen dituen bitartean ikerketa akademikoari ekarpenak egiteko aukera ematen du. Ondorioz, izaera praktikoa duten ikerketetarako egokia da. Ikerketa horrek zenbait ekarpen teoriko eman ditu (adibidez, nola hautatu eta ustiatu botila-lepoa MTO inguruneetan), baita ekarpen praktiko batzuk ere (hau da, TOC-DBR-ren lehenengo bi urratsak aplikatzeko prozesu sistematikoa, eta enpresaren emaitzetan zer nolako eragina duen erakutsi). Azkenik, espero ez ziren zenbait ekarpen gehigarri ere erdietsi dira. Horietako batek berebiziko garrantzia dauka, eta bi MTO ingurune mota desberdinentzat identifikatutako kudeaketa bereiztua da, zehazki:  Produktu errepikakorren enpresa (Repeat-business customizers; produktu aniztasun ertaina eta bolumen ertainen ekoizpena): ikerketaren arabera, botila-lepoa ustiatzea errendimendu hobeko iturria izan daiteke; emaitza horiek bat etorri dira praktikan oinarritutako ikuspegiarekin (PBV).  Fabrikazio-enpresa aldakorrak (Versatile manufacturing companies; produktu-aukera handia eta bolumen txikiko ekoizpena): ikerketak erakutsi duenez, baliabideetan oinarritutako ikuspegiak (RBV) eta praktikan oinarritutako ikuspegiak (PBV) enpresen errendimendua hobetu dezakete. Botila-lepoa hautatzeko baliabideetan oinarritutako ikuspegiaren VRIO kontzeptua erabil daiteke (bereziki, baliabide arraroak eta imitaezinak kontzeptuak). Praktikan oinarritutako ikuspegiak (PBV), berriz, botila-lepoaren ustiapenari eragiten dio.eu
dc.description.abstractUno de los principales elementos de la teoría de las limitaciones (TOC) de Goldratt es su método de gestión de la producción Drum-Buffer-Rope (DBR), que controla el lanzamiento del trabajo al sistema. La secuencia en la que se lanzan las órdenes de producción está determinada por la programación del Cuello de Botella (Drum). La literatura existente ha discutido la validez de TOC-DBR como un sistema de planificación y control de la producción en un entorno de fabricación bajo pedido (MTO), pero la mayor parte de los trabajos tienen un enfoque analítico y los casos empíricos del mundo real son escasos. De hecho, la literatura ha reconocido que cualquier intento de poner en práctica sistemas de planificación y control de la producción en entornos MTO es complejo de gestionar y, por lo tanto, esta podría ser también la causa principal de la falta de estudios en la literatura. Además, la revisión de la literatura ha mostrado una falta de entendimiento respecto a cómo seleccionar y explotar el cuello de botella (una parte esencial de DBR) en contextos de fabricación MTO. Por lo tanto, el investigador ha desarrollado su trabajo para proporcionar los siguientes aspectos novedosos aplicados a los entornos MTO: 1) Cómo seleccionar el cuello de botella: nuestra investigación proporciona cuatro criterios para determinar la ubicación del cuello de botella del sistema. Estos criterios se inspiran en la perspectiva basada en los recursos (Resource Based View-RBV) y en el marco VRIO de Barney. 2) Cómo explotar el cuello de botella: hemos incluido tres sub-pasos como guía operativa para la explotación el cuello de botella, inspirados en parte en la perspectiva estratégica de la visión basada en la práctica (Practice Based View-PBV). La selección y explotación del cuello de botella se han incluido en un proceso sistemático de toma de decisiones que facilita la puesta en marcha de los dos primeros pasos del DBR de Goldratt. Este proceso sistemático ha sido desarrollado y probado en cuatro casos reales mediante la Investigación en Acción, combinada con ciertos aspectos de la Investigación Constructiva. Dada la naturaleza práctica de esta investigación, la Investigación en Acción es una metodología apropiada, ya que permite integrar la investigación académica y la resolución problemas en contextos reales. Como resultado de nuestra investigación se han realizado diversas contribuciones, tanto teóricas (por ejemplo, cómo seleccionar y explotar el cuello de botella en los entornos MTO) como prácticas (proceso sistemático para hacer operativa la aplicación de los dos primeros pasos del TOC-DBR o cómo impactan en los resultados operativos de la empresa). Como resultado de esta investigación también se han producido ciertas contribuciones inesperadas. Una de estas contribuciones, de especial interés, es la identificación de una gestión diferenciada para los dos tipos de escenarios MTO analizados: • Producción customizada repetitiva (Repeat-business customizers (RBC): variedad de productos medio y producción de volumen medio): La investigación demostró que la explotación del cuello de botella podría ser una fuente de mejor rendimiento; estos hallazgos coinciden con la PBV. • Empresas manufactureras versátiles (Versatile manufacturing companies (VMC): gran variedad de productos y producción de bajo volumen): La investigación ha demostrado que los enfoques RBV y PVB pueden mejorar el rendimiento de las empresas. Así, mientras la selección del cuello de botella puede determinarse utilizando el concepto VRIO de RBV (especialmente en lo que respecta al concepto de recursos que son “raros” e “inimitables”), la PBV se aplica a la explotación del cuello de botella.es
dc.format.extent192 p.en
dc.language.isoengen
dc.publisherMondragon Unibertsitatea. Goi Eskola Politeknikoaen
dc.rights© Aitor Lizarralde Aiastuien
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleApplication of TOC-DBR to Make-To-Order manufacturing contexts: systematic process for bottleneck identification and exploitation based on action researchen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
local.description.responsabilityPresidencia: Dr. D. Jose Pedro Garcia-Sabater; Vocalía: Dr. D. José Antonio Alfaro Tanco; Vocalía: Dr. D. Aitor Oyarbide Zubillaga; Vocalía: Dr. D. Aitor Urzelai Inza; Secretaría: Dra. Dª. Itxaso Amorrortu Gervasioes


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Simple record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International